Personal and Inspection office

– ທີ່ຕັ້ງ : ຫ້ອງ 10xx-10xx , ຕຶກສຳນັກງານອະທິການບໍດີ
– ຫົວໜ້າຫ້ອງການ: ທ່ານ ທົງສະຫວັດ ລຽບວິໄຊນະວັງ
– ຕິດຕໍ່ຫ້ອງການ: +856 2055909998

ຫ້ອງການຫ້ອງການຈັດຕັ້ງ ແລະ ກວດກາ ເປັນໜຶ່ງໃນຈຳນວນ 2 ຫ້ອງການທີ່ຂຶ້ນກັບສຳນັກງານອະທິການບໍດີ ພາຍໃຕ້ການຊີ້ນຳໂດຍກົງຂອງທ່ານຮອງອະທິການບໍດີ ຕາມ ການມອບໝາຍຂອງອະທິການບໍດີ, ປະກອບດ້ວຍ 4 ພະແນກຄື:

1. ພະແນກ Example1

2. ພະແນກ Example2

3. ພະແນກ Example3

4. ພະແນກ Example4

– ພາລະບົດບາດ

ຫ້ອງການຫ້ອງການຈັດຕັ້ງ ແລະ ກວດກາ ມີພາລະບົດບາດ ເປັນເສນາທິການໃຫ້ແກ່ທ່ານອະທິການບໍດີໃນວຽກງານການຄຸ້ມຄອງ.