ຄວາມຮູ້, ປະສົບການ, ໂອກາດ

university_svg
ຄວາມຮູ້
ເສີມສ້າງຄວາມຮູ້ຕັ້ງແຕ່ພື້ນຖານເຖິງຄວາມຮູ້ຂັ້ນສູງທີ່ໃຊ້ໄດ້ແທ້ໃນວິຊາຊີບຕົວຈິງ
personal
ປະສົບການ
ເນັ້ນການລົງມືປະຕິບັດຕົວຈິງໃຫ້ມີປະສົບການກ່ອນເລີ່ມວຽກໃນອະນາຄົດ
lightbulb
ໂອກາດ
ຮູ້ຈັກຄົນໃໝ່ໆທີ່ພ້ອມເປັນໃບເບີກທາງສູ່ອະນາຄົດທີ່ສົດໃສ