Finance office

– ທີ່ຕັ້ງ : ຫ້ອງ 10xx-10xx , ຕຶກສຳນັກງານອະທິການບໍດີ
– ຫົວໜ້າຫ້ອງການ: ທ່ານ ພູວົງ
– ຕິດຕໍ່ຫ້ອງການ: +856 41253286

ຫ້ອງການຫ້ອງການຫ້ອງການການເງິນ ເປັນໜຶ່ງໃນຈຳນວນ 2 ຫ້ອງການທີ່ຂຶ້ນກັບສຳນັກງານອະທິການບໍດີ ພາຍໃຕ້ການຊີ້ນຳໂດຍກົງຂອງທ່ານຮອງອະທິການບໍດີ ຕາມ ການມອບໝາຍຂອງອະທິການບໍດີ, ປະກອບດ້ວຍ 4 ພະແນກຄື:

1. ພະແນກ. Example 1

2. ພະແນກ. Example 2

3. ພະແນກ. Example 3

4. ພະແນກ. Example 4

– ພາລະບົດບາດ

ຫ້ອງການຫ້ອງການການເງິນ ມີພາລະບົດບາດ ເປັນເສນາທິການໃຫ້ແກ່ທ່ານອະທິການບໍດີໃນວຽກງານການຄຸ້ມຄອງ.