General Affairs and Cooperation office

– ທີ່ຕັ້ງ : ຊັ້ນ 2, ຫ້ອງ 205 ແລະ 209, ຕຶກສຳນັກງານອະທິການບໍດີ

– ຫົວໜ້າຫ້ອງການ:ທ່ານ ບຸນທົງ ແສງວິໄລຄຳ

– ຕິດຕໍ່ຫ້ອງການ: +856 30 5749238

ຫ້ອງການສັງລວມ ແລະ ຮ່ວມມື ເປັນໜຶ່ງໃນຈຳນວນ 2 ຫ້ອງການທີ່ຂຶ້ນກັບສຳນັກງານອະທິການບໍດີ ພາຍໃຕ້ການຊີ້ນຳໂດຍກົງຂອງທ່ານຮອງອະທິການບໍດີ ຕາມ ການມອບໝາຍຂອງອະທິການບໍດີ, ປະກອບດ້ວຍ 3 ພະແນກຄື:

1. ພະແນກບໍລິຫານ.

2. ພະແນກເລຂາ.

3. ພະແນກພົວພັນຕ່າງປະເທດ.

– ພາລະບົດບາດ

ຫ້ອງການສັງລວມ ແລະ ຮ່ວມມື ມີພາລະບົດບາດ ເປັນເສນາທິການໃຫ້ແກ່ທ່ານອະທິການບໍດີໃນວຽກງານການຄຸ້ມຄອງ.