ເຝິກອົບຮົມລະບົບການຄວບຄຸມ PLC ຈັດໂດຍ ມະຫາວິທະຍາໄລຣູດສ໌ ປະເທດບູນກາລີ

ASEAN FACTORI 4.0 ເຝິກອົບຮົມລະບົບການຄວບຄຸມ PLC ຈັດໂດຍ ມະຫາວິທະຍາໄລຣູດສ໌ ປະເທດບູນກາລີ   Follow us https://asean-factori-erasmus-project.com/ ASEAN FACTORI 4.0 Eramus + project https://www.facebook.com/SKU-Asean-Factori-40-104060078464022/?ref=pages_you_manage