ຄະນະນຳ ມຂ

ຮູບພາບຂອງຄະນະນຳ ມຂ ແຕ່ຊຸດທຳອິດ ເຖິງຊຸດປະຈຸບັນ (2009 -)