ຫ້ອງການເຄຫະ ແລະບໍລິການ

– ທີ່ຕັ້ງ : ຫ້ອງ 10xx-10xx , ຕຶກສຳນັກງານອະທິການບໍດີ
– ຫົວໜ້າຫ້ອງການ: ທ່ານ
– ຕິດຕໍ່ຫ້ອງການ: +856

ຫ້ອງການເຄຫະ ແລະບໍລິການ ເປັນໜຶ່ງໃນຈຳນວນ 2 ຫ້ອງການທີ່ຂຶ້ນກັບສຳນັກງານອະທິການບໍດີ ພາຍໃຕ້ການຊີ້ນຳໂດຍກົງຂອງທ່ານຮອງອະທິການບໍດີ ຕາມ ການມອບໝາຍຂອງອະທິການບໍດີ, ປະກອບດ້ວຍ 4 ພະແນກຄື:

1. ພະແນກ.

2. ພະແນກ.

3. ພະແນກ.

4. ພະແນກ.

– ພາລະບົດບາດ

ຫ້ອງການເຄຫະ ແລະບໍລິການ ມີພາລະບົດບາດ ເປັນເສນາທິການໃຫ້ແກ່ທ່ານອະທິການບໍດີໃນວຽກງານການຄຸ້ມຄອງ.