ແຈ້ງການເຊີນຮ່ວມປະມູນຈັດຊື້ອຸປະກອນໂຄງການASTRA

ໜັງສືແຈ້ງເຊີນເຂົ້າຮ່ວມປະມູນ

  

Advancing Strategic Management, Leadership and Fundraising in Higher Education in Asia (ASTRA) ແມ່ນໂຄງການເສີມສ້າງຄວາມເຂັ້ມແຂງໃນການຄຸ້ມຄອງ ແລະ ນຳພາໃນດ້ານການເງິນ ຂອງພາກການສຶກສາຊັ້ນສູງອາຊີ. ເປົ້າໝາຍລວມຂອງ ASTRA ແມ່ນເພື່ອສະນັບສະໜູນການດຳເນີນງານຂອງ ສະຖາບັນການສຶກສາຊັ້ນສູງໃນລາວ ໂດຍການເພີ່ມຂີດຄວາມສາມາດຂອງພະນັກງານໃຫ້ເຂົ້າເຖິງແຫຼ່ງທຶນ ໂດຍຜ່ານການໃຊ້ປະໂຫຍດຈາກໂຄງການຄົ້ນຄວ້າ ແລະ ພັດທະນາທີ່ໄດ້ຮັບທຶນຈາກຜູ້ໃຫ້ທຶນທີ່ກ່ຽວຂ້ອງໃນຂົງເຂດ ICT ແລະ ວິທະຍາສາດສັງຄົມ. ASTRA ຈະສ້າງຕັ້ງສູນການຄົ້ນຄວ້າ ແລະ ພັດທະນາຂື້ນໃນລາວ ກໍ່ຄືມະຫາວິທະຍາໄລສະຫວັນນະເຂດ ເພື່ອດຳເນີນງານດ້ານການຈັດຝຶກອົບຮົມໃນໄລຍະໂຄງການສ້າງ ຂີດຄວາມສາມາດ.

ແຈ້ງການປະມູນອຖປະກອນAstra