ໜັງສືແຈ້ງເຊີນຮ່ວມປະມູນຈັດຊື້ອຸປະກອນໂຄງການ FRAME

ໜັງສືແຈ້ງເຊີນ ເຂົ້າຮ່ວມປະມູນ ຊື້ອຸປະກອນ ກ່ຽວກັບເຕັກໂນໂລຊີ ໄມ້ເຂົ້້າໃນໂຄງການລຸດຜ່ອນ ແລະການປັບຕົວຂອງການປ່ຽນແປງດິນຟ້າອາກາດ: “ການຮ່ວມມືກັບບັນດາການສຶກສາຊັ້ນສູງໃນຂົງເຂດແມ່ນໍ້າຂອງ” (Forest, Climate Chane Mitigation and Adaptation: Higher Education Cooperation in Mekong Region, FRAME)

ໜັງສືແຈ້ງເຊີນເຂົ້າຮ່ວມປະມູນ

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *