ຫຼັກສູດ ນານາຊາດ

ຫ້ອງການວິຊາການ ແລະ ຄຸ້ມຄອງວິທະຍາສາດ

• ປະລິນຍາຕີ ສາຂາພພັດທະນາເສດຖະກິດຊົນນະບົດ (ຫຼັກສູດນາໆຊາດ)