ພະນັກງານ ມຂ 4 ທ່ານ ຈະເຂົ້າຮ່ວມເຝິກອົບຮົມການນໍາໃຊ້ PLC ທີ່ປະເທດບູນກາລີ

ພະນັກງານ ມຂ 4 ທ່ານ ຈະເຂົ້າຮ່ວມເຝິກອົບຮົມ PLC ທີ່ປະເທດບູນກາລີ

           

ອີງຕາມແຜນການເຝິກອົບຮົມຂອງໂຄງການຜ່ານກຸ່ມປະເທດອາຊຽນ: ຜັນຈາກການເຝິກອົບຮົມລະບົບອັດຕະໂນມັດ ແລະ ການຄວບຄຸມສູ່ອຸດສາຫະກໍາ 4.0 – ASEAN FACTORI 4.0, , ມະຫາວິທະຍາໄລຣູດສ໌ (The University of Ruse “Angel Kanchev” – UR) ປະເທດ ບູນກາລີ ໃນນາມຄູ່ຮ່ວມມືຂອງໂຄງການຈະຈັດການເຝິກອົມຮົມຂຶ້ນ ລະຫວ່າງວັນທີ 5 20 ມີນາ 2022.

ມະຫາວິທະຍາໄລຣູດສ໌ ແມ່ນມະຫາວິທະຍາໄລຄູ່ຮ່ວມມືໜຶ່ງທີ່ສໍາຄັນຂອງໂຄງການ ASEAN FACTORI 4.0 ແລະ ເປັນເຈົ້າພາບໃນການຈັດເຝິກອົບຮົມໃຫ້ແກ່ມະຫາວິທະຍາໄລຄູ່ຮ່ວມມືຈາກ ສປປ ລາວ ແລະ ຣາຊະອະນາຈັກໄທ.

ສໍາລັບມະຫາວິທະຍາໄລສະຫວັນນະເຂດ ຈະສົ່ງພະນັກງານຈໍານວນ 4 ທ່ານ ເພື່ອເຂົ້າຮ່ວມໃນການເຝິກອົບຮົມດັ່ງກ່າວເຊິ່ງແມ່ນອາຈານ ຈາກຄະນະວິສະວະກໍາສາດ ແລະ ຄະນະເຕັກໂນໂລຊີຂໍ້ມູນຂ່າວສານພາກສ່ວນລະ 2 ທ່ານ ທີ່ໄດ້ຮ່ວມເຮັດວຽກຮ່ວມກັບໂຄງການມາຕັ້ງແຕ່ເລີ່ມຈັດຕັ້ງປະຕິບັດໂຄງການໃນປີ 2020. ຂ້າງລູ່ມນີ້ແມ່ນຕາຕະລາເຝິກອົບຮົມເບື້ອງຕົ້ນ.

 

 

TRAINING PROGRAMME

 

Location: ‘Angel Kanchev’ University of Ruse (UR), Ruse, Bulgaria

Period: 7 March 2022 – 18 March 2022

 

Date Time Description Place
7.03.2022

Monday

Arriving at UR 9 am Meeting in front of the Rectorate building Rectorate
9:00 – 9:30 Welcome from the university authorities and from the Vice Rector – Prof. Plamen Daskalov, PhD Building 1

Room 322

9:30 – 10:00 Introduction of the participants to the training programme and the objectives of the training Building 10

Room 219

10:00 – 12:00 Software Installations and setting up the PLC platforms Building 10

Room 219

13:30 – 16:30 Course on Industry 4.0 – 1/ PLC for sequential control of processes in automation (Basics) Building 10

Room 219

8.03.2022

Tuesday

9:00 – 11:00 Course on Industry 4.0 – 2/ PLC for sequential control of processes in automation (Basics) Building 10

Room 219

11:00 – 12:00 Next steps: student projects, next training in Asia Building 10

Room 219

13:30 – 16:30 Lab 1/ PLC for sequential control of processes in automation (Basics) Building 10

Room 219

9.03.2022

Wednesday

9:00 – 12:00 Course on Industry 4.0 – 3/ Industrial networks (Networks and Security basics) Building 6

Room 213

13:30 – 16:30 Lab 2/ Industrial networks (Networks and Security basics) Building 6

Room 213

10.03.2022

Thursday

9:00 – 12:00 Lab 3/ PLC for sequential control of processes in automation (Basics) Building 10

Room 219

13:30 – 16:30 Visit to ElSY, a company on Industrial Automation, and their Laboratory of Engineering Development Elsy company
11.03.2022

Friday

9:00  – 12:00 Course on Industry 4.0 – 4/ PLC for sequential control of processes in automation (Basics) Building 10

Room 219

13:30 – 16:30 Lab 4/ PLC for sequential control of processes in automation (Basics) Building 10

Room 219

12.03.2022

Saturday

9:00 – 17:00 Visit to Veliko Tarnovo – the old capital of Bulgaria
14.03.2022

Monday

9:00 – 12:00 Course on Industry 4.0 – 5/ Industrial networks (basics) Building 10

Room 219

13:30 – 15:00 Seminar for accreditation procedures at University of Ruse and ECTS systems Building 2

Room 303G

15:00 – 17:00 Sightseeing tour of Ruse City center
15.03.2022

Tuesday

9:00 – 12:00 Lab 5/ Industrial networks (basics) Building 10

Room 219

13:30 – 16:30 Visit to a company 1 with Installations for sequential control of processes in the automation industry Company 1
16.03.2022

Wednesday

9:00 – 12:00 Course on Industry 4.0 – 6 / Industrial networks (basics) Building 10

Room 219

13:30 – 16:30 Evaluation Building 10

Room 219

17.03.2022

Thursday

9:00 – 12:00 Seminar on “Modern application areas of the 3D technologies, the unmanned aerial vehicles and the artificial intelligence in the context of Industry 4.0″ Building 6

Room 213

13:30 – 16:30 Visit to a company 2 with Installations for Industrial networks and communications Company 2
18.03.2022

Friday

9:00 – 12:00 Lab 6/ Industrial networks (basics) Building 10

Room 219

13:30 – 15:00 Evaluation results, Discussions Building 10

Room 219

15:00 – 16:30 Closure of the training Building 1

Room 322

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *