ຄະນະ ພາສາ ແລະມະນຸດສາດ

 

Contact us:

     Faculty of Linguistics(FOL)
     Kaisonephomvihan District, Savanakhet Province, Lao PDR
     Tel: +856 30 57 23 351
     Email: info.fol@usavannakhet.university