ຫຼັກສູດ ລະດັບປະລິນຍາຕີ

ຄະນະ ກະເສດສາດ ແລະສິ່ງແວດລ້ອມ

ວິທະຍາສາດພືດ

ເນັ້ນສ້າງໃຫ້ນັກສຶກສາເປັນນັກວິຊາການ ທີ່ສາມາດວິນິດໄສ – ປ້ອງກັນກໍາຈັດສັນຕູພືດ ແລະ ພະຍາດພືດ, ວາງແຜນຈັດການຟາມ, ຄົ້ນຄວ້າທົດລອງ ແລະ ຈັດການດ້ານການຕະຫຼາດທາງການກະສິກຳ.

ວິທະຍາສາດສັດ ເນັ້ນສ້າງໃຫ້ນັກສຶກເປັນນັກວິຊາການດ້ານການລ້ຽງສັດ, ການຈັດການຟາມ, ມີຄວາມຊໍານານທາງດ້ານເຕັກນິກກວດສຸຂະພາບສັດລ້ຽງ, ການວິນິໄສພະຍາດທີ່ເກີດກັບສັດ ແລະ ການກວດກາຄຸນະພາບຜະລິດຕະພັນສັດ.

ວິທະຍາສາດສິ່ງແວດລ້ອມ

ສ້າງໃຫ້ນັກສຶກສາໃຫ້ເປັນນັກວິຊາການ ດ້ານການຈັດການສິ່ງແວດລ້ອມ, ສາມາດປະເມີນຜົນກະທົບທີ່ເກີດຂຶ້ນ, ການແກ້ໄຂມົນລະພິດ ແລະ ນຳໃຊ້ຊັບພະຍາກອນທີ່ມີຢູ່ໃຫ້ເກີດປະໂຫຍດສູງສຸດ.

ທ່ອງທ່ຽວແບບອະນຸລັກທຳມະຊາດ

ເນັ້ນການສ້າງໃຫ້ນັກສຶກສາໃຫ້ມີຄວາມຮູ້ຄວາມສາມາດ ທາງດ້ານການວາງແຜນ, ການຈັດ ການ, ຕິດຕາມ – ຄຸ້ມຄອງ ເປັນນັກວິຊາການດ້ານການທ່ອງທ່ຽວ, ການຈັດສັນ – ຄຸ້ມຄອງແຫຼ່ງທ່ອງທ່ຽວຢູ່ໃນເຂດປ່າສະຫງວນ.

ຈັດສັນແຫຼ່ງນ້ຳ

ເນັ້ນສ້າງໃຫ້ນັກສຶກສາໃຫ້ເປັນນັກວິຊາການກ່ຽວກັບການຈັດສັນແຫຼ່ງນ້ຳ, ການວາງແຜນນຳໃຊ້ທີ່ດິນ, ການຄຸ້ມຄອງ – ຈັດສັນປ່າໄມ້ ແລະ ຊັບພະຍາກອນປ່າໄມ້

ຈັດສັນທີ່ດິນ

ເນັ້ນໃຫ້ນັກສຶກສາເປັນນັກວິຊາການ ສາມາດແກ້ໄຂຂໍ້ຂັດແຍ່ງ ແລະ ການຈັດສັນຄຸ້ມຄອງທີ່ດິນ, ການວິໄຈດິນ, ຮູ້ເຕັກນິກການສຳຫຼວດດິນ, ຄວາມອຸດົມສົມບູນຂອງດິນ, ການເຊື່ອມໂຊມຂອງດິນ, ການປັບປຸງດິນ, ການອອກແບບພື້ນທີ່ ແລະ ການອະນຸລັກດິນ.

ຄະນະ ບໍລິຫານທຸລະກິດ

ບໍລິຫານການຄ້າ

ຫຼັກສູດນີ້ເນັ້ນການຮຽນ – ການສອນໃນເລື່ອງຂອງການຄ້າ, ລະບົບການບໍລິຫານຄຸ້ມຄອງທຸລະກິດ, ແນວຄວາມຄິດເສດຖະສາດ, ການເຮັດການຄ້າ – ການຊໍາລະເງິນລະຫວ່າງປະເທດ, ການເປັນຜູ້ປະກອບການ ແລະ ອື່ນໆ.

ບໍລິຫານການທ່ອງທ່ຽວ

ເນັ້ນສ້າງນັກສຶກສາໃຫ້ມີຄວາມຮູ້ ແລະ ຄວາມສາ ມາດ ດ້ານການບໍລິຫານການທ່ອງທ່ຽວໃນຂົງເຂດທົ່ວປະເທດ ແລະ ສາກົນ, ສາມາດຈັດຕັ້ງບໍລິສັດ ນໍາທ່ຽວ ແລະ ເປັນຜູ້ນໍາທ່ຽວໄດ້.

ບໍລິຫານການໂຮງແຮມ

ເນັ້ນສຶກສາກ່ຽວກັບການບໍລິຫານການໂຮງແຮມ ໂດຍເລັ່ງສ້າງໃຫ້ເປັນຜູ້ບໍລິຫານດ້ານທຸລະກິດໂຮງແຮມ, ການໃຫ້ບໍລິການດ້ານໂຮງແຮມ – ບ້ານພັກ ແລະ ສາມາດວິໄຈດ້ານການຕະຫຼາດໄດ້.

ບໍລິຫານການຂົ່ນສົ່ງ

ສ້າງນັກສຶກສາໃຫ້ເປັນນັກວິຊາການ ທີ່ມີຄວາມຮູ້ – ຄວາມສາມາດໃນດ້ານການບໍລິຫານການຂົນສົ່ງ ແລະ ການບໍລິການເຊັ່ນ: ສາມາດເປັນຜູ້ບໍລິຫານທຸລະກິດປະເພດການຂົນສົ່ງ, ຮູ້ເຖິງວິທີການຂົນສົ່ງ, ສາມາດຈໍາລອງແບບການຂົນສົ່ງໄດ້.

ການເງິນ

ເນັ້ນສ້າງນັກສຶກສາໃຫ້ມີຄວາມຮູ້ທາງດ້ານການຄຸ້ມຄອງທາງດ້ານການເງິນ,ດ້ານກົດໝາຍເສດຖະກິດການເງິນ,ຄຸ້ມຄອງພາສີອາກອນລາຍຮັບ-ລາຍຈ່າຍແຫ່ງຊາດ.

ການທະນາຄານ

ເນັ້ນການສຶກສາເພື່ອເລັ່ງໃສ່ໃຫ້ຜູ້ຮຽນໄດ້ຮຽນຮູ້ກ່ຽວກັບ ລະບົບທະນາຄານ, ແຫຼ່ງເງິນທຶນ, ການບໍລິຫານທຶນໃຫ້ເກີດຜົນກໍາໄລສູງສຸດ, ໂດຍສ້າງ ບຸກຄະລາກອນເພື່ອຕອບສະໜອງກັບການຂະຫຍາຍຕົວຢ່າງໄວວາຂອງທະນາຄານ.

ການບັນຊີ

ເນັ້ນການສ້າງນັກສຶກສາ ໃຫ້ເປັນນັກບັນຊີທຸລະກິດທຸກປະເພດ, ສາມາດບໍລິຫານຄຸ້ມຄອງໂຄງການໃນຂະແໜງການເສດຖະກິດທີ່ພົ້ນເດັ່ນພາຍໃນປະເທດ, ສາມາດວິ ເຄາະ, ວາງແຜນ ແລະ ສ້າງນະໂຍບາຍການຄ້າໄດ້.

ບໍລິຫານທຸລະກິດທົ່ວໄປ

ເນັ້ນສ້າງນັກວິຊາການທາງດ້ານການບໍລິຫານທຸລະກິດ ໃຫ້ມີຄວາມຮູ້ – ຄວາມສາມາດຮອບດ້ານ ສາມາດຮັບໃຊ້ການບໍລິຫານ ແລະ ການບໍລິຫານວຽກງານພາຍໃນອົງກອນຂອງຕົນໃນໄລຍະໃໝ່ໃຫ້ຖືກຕ້ອງຕາມແນວທາງການປ່ຽນແປງໃຮອບດ້ານຢ່າງມີຫຼັກການ

ຄະນະ ພາສາ ແລະມະນຸດສາດ

ພາສາຝຣັ່ງ

ສຶກສາກ່ຽວກັບທັກສະໃນການຟັງ, ການເວົ້າ, ການອ່ານ ແລະ ການຂຽນພາສາຝຣັ່ງ; ເນັ້ນການນໍາໃຊ້ພາສາຝຣັ່ງເຂົ້າໃຊ້ໃນຂົງເຂດວຽກງານຕ່າງໆ. ຜູ້​ສຳ​ເລັດ​ການ​ສຶກສາ​ສາມາດເຮັດວຽກທີ່ສະຖານທູດ, ຫ້ອງການພົວພັນຕ່າງປະເທດ, ອົງການຮ່ວມມືສາ ກົນຕ່າງໆ, ຫ້ອງການທ່ອງທ່ຽວ, ນັກແປພາສາ, ພະ ແນກການ ແລະ ອົງການເອກະຊົນແຫ່ງຕ່າງໆໄດ້

ພາສາອັງກິດ

ສຶກສາກ່ຽວກັບທັກສະພື້ນຖານພາສາອັງກິດເຊັ່ນ: ການຟັງ, ການເວົ້າ, ການອ່ານ ແລະ ການຂຽນພາສາອັງກິດ; ເນັ້ນການນໍາໃຊ້ພາສາອັງກິດເຂົ້າໃຊ້ໃນໜ້າວຽກເຊັ່ນ: ນັກແປພາສາ, ພະນັກງານຕ້ອນຮັບໃນເຮືອບິນ, ພະນັກງານຕ້ອນຮັບໃນໂຮງແຮມ ແລະ ພະນັກ ງານນຳທ່ຽວ.

ສື່ສານມວນຊົນ

ເນັ້ນສຶກສາກ່ຽວກັບ ທັກສະໃນການເປັນນັກສື່ສານມວນຊົນເຊັ່ນ: ການຂຽນບົດຄວາມ, ສາລະຄະດີ, ໜັງສືພິມ, ຕັດຕໍ່ວີດີໂອ, ຕັດຕໍ່ຟາຍສຽງ…ຜູ້​ສຳ​ເລັດ​ການ​ສຶກສາ​ ສາມາດປະກອບອາຊີບໄດ້ຫຼາກຫຼາຍເຊັ່ນ: ເປັນນັກຂ່າວ, ພິທີກອນ, ນັກໜັງສືພິມ, ນັກຈັດລາຍການໂທລະພາບ ແລະ ວິທະຍຸທັງຢູ່ເບື້ອງໜ້າ ແລະ ເບື້ອງຫຼັງລາຍການ, ນັກບັນນາທິການ, ພະນັກງານປະຊາສໍາພັນ, ຊ່າງພາບ, ພະນັກງານສັງກັດໃນຂົງເຂດວຽກຖະແຫຼ່ງຂ່າວ – ວັດທະທໍາສັງຄົມ ແລະ ອື່ນໆ.

ພາສາຫວຽດນາມ

ເນັ້ນສຶກສາກ່ຽວກັບໄວຍະກອນພາສາຫວຽດນາມ, ມູນເຊື້ອວັດທະນະທໍາລາວ-ຫວຽດນາມ, ການແປພາສາຫວຽດນາມ, ການປະຍຸກໃຊ້ເຂົ້າໃນໜ້າວຽກຕ່າງໆເຊັ່ນ: ຄູສອນພາສາຫວຽດ, ພະນັກງານນໍາທ່ຽວ, ນັກແປພາສາ, ພະນັກງານສັງກັດພາກລັດ ແລະ ເອກະຊົນ.

ພາສາຍີ່ປຸ່ນ

ເນັ້ນສຶກສາກ່ຽວກັບໄວຍະກອນພາສາຍີ່ປຸ່ນ, ສັງຄົມ – ວັດທະນະທໍາລາວ – ຍີ່ປຸ່ນ, ການນໍາໃຊ້ພາສາຍີ່ປຸ່ນເຂົ້າໃນຂົງເຂດວຽກງານຕ່າງໆເຊັ່ນ: ນັກແປພາສາ, ພະນັກງານນໍາທ່ຽວ, ພະນັກງານສັງກັດພາກລັດ ແລະ ເອກະຊົນ.

ຄະນະສຶກສາສາດ

ຄູຄະນິດສາດ ສຶກສາກ່ຽວກັບ ICT, ກຸ່ມວິຊາວິທະຍາສາດ, ກຸ່ມວິຊາຄູ, ຄະນິດສາດມໍຕົ້ນ – ມໍປາຍ, ປະຫວັດຄະນິດສາດ, ພຶດຊະຄະນິດ, ເລຂາວິເຄາະ, ແຄລຄູລັສ໌, ສະຖິຕິ, ສົມຜົນຈຸນລະຄະນິດ, ວິເຄາະຈໍານວນຈິງ, ຄະນິດສາດເຕັມໜ່ວຍ.

ຄູຟີຊິກສາດ

ສຶກສາກ່ຽວກັບ ICT, ກຸ່ມວິຊາວິທະຍາສາດ, ກຸ່ມວິຊາຄູ, ກົນລະສາດ, ໄຟຟ້າເຕັກນິກ, ໄຟຟ້າສະຖິດ, ຄວາມຮ້ອນ, ເລຂາແສງ, ແສງຄື້ນ, ນິວເຄຼຍ, ອາຕອມ, ດາລາສາດ, ກົນລະສາດກວາງຕອມ, ອີເລັກໂຕຣນິກ, ເທັກໂນໂລຊີອຸດສາຫະກໍາ…

ຄູປະຫວັດສາດ

ສຶກສາກ່ຽວກັບ ICT, ກຸ່ມວິຊາວິທະຍາສາດ, ກຸ່ມວິຊາຄູ, ກຸ່ມວິຊາປະຫວັດສາດເຊັ່ນ: ສັງຄົມປະຖົມບູຮານ, ເຜົ່າພັນວິທະຍາ, ພົວພັນສາກົນ, ອາເມລິກາ, ອາຊີຕາເວັນອອກສ່ຽງໃຕ້, ອາຟຣິກກາ, ປະເທດຈີນ, ອິນເດຍ, ຍີ່ປຸ່ນ, ລັດເຊຍ, ລາວບູຮານ – ອານາຈັກລາວລ້ານຊ້າງ, ປະຫວັດ ສາດລາວສະໄໝຕົກເປັນຫົວເມືອງຂຶ້ນ ແລະ ປະ ຫວັດສາດລາວສະໄໝປັດຈຸບັນ…

ຄູການເມືອງ

ສຶກສາກ່ຽວກັບ ICT, ກຸ່ມວິຊາວິທະຍາສາດ, ກຸ່ມວິຊາຄູ, ປະຫວັດວິທະຍາ, ປັດຊະຍາມາກ – ເລນິນ, ປັດຊະຍາການເມືອງ, ການເມືອງລາວ, ຈັນຍາສາດ, ປະຫວັດເສດຖະສາດ, ລະບົບການເມືອງໂລກ, ກົດໝາຍ, ສັງຄົມວິທະຍາການເມືອງ, ການພົວພັນລະຫວ່າງປະເທດ, ລັດທິສັງຄົມນິຍົມວິທະຍາສາດ, ເສດຖະສາດການເມືອງ, ປະຫວັດພັກປະຊາຊົນປະຕິວັດລາວ, ຄວາມຮູ້ພັກການເມືອງ.

ຄູພູມສາດ

ສຶກສາກ່ຽວກັບ ICT, ກຸ່ມວິຊາວິທະຍາສາດ, ກຸ່ມວິຊາຄູ, ພູມສາດກາຍຍະພາບທົ່ວໄປ, ພູມສາດອາກາດ ແລະ ອຸຕຸວິທະຍາ, ພູມສາດທະວີບອາຊີ, ອາເມລິກາ, ເອີຣົບ, ພູມສາດການທ່ອງທ່ຽວ, ພູມສາດເສດຖະກິດສັງຄົມລາວ, ພູມສາດຕົວເມືອງ ແລະ ຊົນນະບົດ, ພູມສາດປະຊາກອນກັບການພັດທະນາເສດຖະກິດສັງຄົມ, ທໍລະນີສັນຖານວິທະຍາ, ປັດຖະພີວິທະຍາ, ອຸທົກວິທະຍາ, ການແຕ້ມແຜ່ນທີ່, ແຜ່ນທີ່ວິທະຍາ ແລະ ເທັກນິກຮູບສາຍ…

ຄະນະວິທະຍາສາດອາຫານ

ທຸລະກິດກະເສດ ແລະ ການຕະຫຼາດ

ເນັ້ນສ້າງໃຫ້ນັກສຶກສາ​ກ່ຽວ​ກັບ​ການ​ດໍາເນີນທຸລະ​ກິດ​ ແລະ ການວາງ​ແຜນການ​ຕະຫຼາດ​ໃນ​ດ້ານ​​ການກະເສດ. ​ເມື່ອສໍາເລັດການສຶກສາສາມາດ​ປະກອບອາຊີບໄດ້ເຊັ່ນ: ພະນັກງານໃນກົມການ​ວາງ​ແຜນ, ພະແນກອຸດສະຫະກໍຳ – ການຄ້າ,  ນັກວິ​ໄຈ​ດ້ານ​ການ​ຕະຫຼາດ ​​ແລະ ຍັງ​ສາມາດ​ດໍາເນີນທຸລະ​ກິດດ້ານກະເສດ​ສ່ວນ​ຕົວໄດ້.​

ເຕັກໂນໂລຊີການປຸງແຕ່ງ

 ເປັນສາຂາທີ່ ເນັ້ນສຶກສາ​ກ່ຽວ​ກັບ ອຸດ​ສະຫະ​ກຳ​ການຜະ ລິດ – ການປຸງແຕ່ງອາຫານ ໂດຍການສົ່ງເສີມຜົນຜະລິດທາງການກະເສດໃຫ້​ກາຍ​ເປັນ​ສິນຄ້າ. ເມື່ອຮຽນຈົບແລ້ວ ສາມາດປະກອບອາຊີບໄດ້ຫຼາກຫຼາຍເຊັ່ນ: ເປັນພະນັກ ງານ​ສັງກັດໃນກົມ​ອາຫານ​ ​ແລະ ຢາ, ນັກວິ​ໄຈ​ແປ​ຮູບ​ຜະ ລິດ​ຕະພັນ​​, ຜູ້​ຊ່ຽວຊານ​ການກວດ​ສອບ​ ​ແລະ ຮັບປະກັນຄຸນະພາບ​ຂອງ​ຜະລິດ​ຕະພັນ, ນອກນັ້ນຍັງດໍາເນີນທຸລະກິດສ່ວນຕົວດ້ານການປຸງແຕ່ງອາຫານໄດ້

ວິທະຍາສາດຫຼັງການຜະລິດ ແລະການສົ່ງເສີ່ມຜະລິດຕະພັນ

ເນັ້ນ​ການ​ສຶກສາ​ກ່ຽວ​ກັບ ການນໍາໃຊ້ເຕັກໂນໂລຊີເຂົ້າມາຈັດການຜົນຜະລິດທາງການກະເສດຫຼັງການເກັບກ່ຽວ ແລະ ລະບົບການບັນຈຸຫຸ້ມຫໍ່ຜະລິດຕະພັນ. ຜູ້​ສຳ​ເລັດ​ການ​ສຶກສາ ສາມາດປະກອບ​ອາຊີບ​ໄດ້ຫຼາຍຂົງເຂດເຊັ່ນ: ກະຊວງວິທະຍາສາດ – ເຕັກໂນໂລຊີ, ນັກພັດທະນາຜະລິດຕະພັນ – ສົ່ງເສີມໂພສະນາການຂອງສິນຄ້າ ແລະ ດໍາເນີນທຸລະກິດສ່ວນຕົວໄດ້.

ເສດຖະກິດເພື່ອການພັດທະນາຊົນນະບົດ

ເນັ້ນ​ການ​ສຶກສາ​ກ່ຽວກັບຄວາມ​ຮູ້​ພື້ນຖານ​ກ່ຽວ​ກັບ​ການວາງແຜນ​ປະກອບ​ການ​ທຸລະ​ກິດ​ໃນ​ດ້ານ​​ຕ່າງໆໂດຍຫັນປ່ຽນທຸລະກິດຂະໜາດນ້ອຍໃຫ້ກາຍເປັນອຸດສະຫະກຳທີ່ທັນສະໄໝ. ຜູ້​ສຳ​ເລັດ​ການ​ສຶກສາ​ໃນ​ສາຂາ​ວິຊາ​ນີ້ສາມາດປະກອບ​ອາຊີບ​ໄດ້ໃນ​ພາກ​ລັດ ແລະ ເອກະຊົນ ​ເຊັ່ນ: ພະ​ແນ​ກອຸດສະຫະກຳ ແລະ ການຄ້າ, ພະແນກແຜນການ ແລະ ການລົງທຶນ, ການວາງ​ແຜນການ​ຕະຫຼາດ​, ນັກ​ພັດ​ທະ​ນາ​ຊົນ​ນະ  ບົດ, ນັກວິເຄາະເສດຖະກິດ, ນັກວິ​ໄຈ​ດ້ານ​ການ​ຕະຫຼາດ ​ແລະ ອື່ນໆ .

ຄະນະວິທະຍາສາດທຳມະຊາດ

ເຄມີສາດ

ເປັນສາຂາທີ່ສຶກສາ ​ກ່ຽວ​ກັບ​ວິທະຍາສາດເຄມີສາດ, ເຕັກໂນໂລຊີ ທີ່ທັນ​ສະ​ໄໝ ສ້າງນັກວິຊາ​ການໃຫ້ມີຄວາມຮູ້ – ຄວາມສາມາດ, ມີທັກສະໃນການປະຕິບັດ ແລະ ການຈັດການວິຊາຊີບໄດ້ຕາມຄວາມຮຽກຮ້ອງຕ້ອງການຂອງສັງຄົມ

ຊີວະວິທະຍາ

ສ້າງນັກວິຊາການດ້ານການຄົ້ນຄວ້າ ກ່ຽວກັບສິ່ງທີ່ມີຊີວິດ ​ແລະ ບໍ່​ມີ​ຊີວິດ, ເຕັກໂນໂລຊີທີ່​ທັນ​ສະ​ໄໝ, ວິທະຍາສາດສິ່ງ​ແວດ​ລ້ອມ, ຊັບພະຍາ ກອນ​ທໍາ​ມະ​ຊາດຂອງ​ຊາດ ​ໃຫ້​ມີ​ການ​ນໍາ​ໃຊ້​ຢ່າງ​ມີ​ປະສິດທິ​ຜົນ ​ແລະ ຍືນ​ຍົງ ມີ​ຄວາມ​ຮູ້​, ຄວາມ​ສາມ​າດ ​​ໃນ​ການ​ປະຕິບັດ​ໜ້າ​ທີ່​ວຽກ​ງານ​ ໂດຍ​ສະ​ເພາະ​ແມ່ນ​ການ​ພັດທະນາ​ເສດຖະກິດ -ສັງຄົມ, ຊຸມ​ຊົນ, ປົກ​ປັກ​ຮັກສາ​ສິ່ງ​ແວດ​ລ້ອມ

ຄະນິດສາດ

 ເປັນວິຊາ​ທີ່​ສຶກສາ ​ກ່ຽວ​ກັບ​ ຄະນິດສາດ, ເຕັກໂນໂລຊີທີ່​ທັນ​ສະ​ໄໝ, ມີ​ຄວາມ​ຮູ້​, ຄວາມສາມາດ ໃນ​ການ​ນໍາ​ໃຊ້​ຄອມ​ພິວ​ເຕີ, ການ​ນໍາ​ໃຊ້​ສະຖິຕິ ທີ່​ເປັນ​ພື້ນຖານ​ໃນ​ການ​ຄົ້ນຄວ້າ​ວິ​ໄຈທາງວິທະຍາສາດ ທີ່ມີຄຸນະພາບສູງ ເພື່ອຕອບສະໜອງກັບຄວາມຮຽກຮ້ອງ, ຕ້ອງການ ຂອງການພັດທະນາເສດຖະກິດ – ສັງຄົມ, ຕະຫຼາດ​ແຮງ​ງານ​ ໃນ​ຂອບ​ເຂດ​ທົ່ວ​ປະ​ເທດ ​ແລະ ພາກ​ພື້ນ.

ຟີຊິກສາດ

ເປັນວິຊາທີ່​ສຶກສາ ​ກ່ຽວ​ກັບ​ວິທະຍາສາດສາຂາຟີຊິກສາດ, ປາກົດການທາງທໍາມະຊາດ, ເຕັກໂນໂລຊີ​ທີ່​ທັນ​ສະ​ໄໝ, ວິທະຍາສາດສິ່ງ​ແວດ​ລ້ອມ, ຊັບພະຍາກອນ​ທໍາ​ມະ​ຊາດ​ເພື່ອມາຮັບໃຊ້ສັງຄົມ, ແກ້ໄຂບັນຫາຕ່າງໆຢ່າງມີເຫດຜົນ ແບບວິທະຍາສາດທີ່ຕອບສະໜອງໄດ້ໂຄງປະ ກອບທາງ​ດ້ານການພັດທະນາເສດຖະກິດ – ສັງຄົມ ​ແລະ ຕະຫຼາດ​ແຮງ​ງານ.           

ຄະນະເຕັກໂນໂລຊີຂໍ້ມູນຂ່າວສານ

ຄະນະເຕັກໂນໂລຊີຂໍ້ມູນຂ່າວສານ, ຂຽນຊື່ຫຍໍ້ວ່າ “ຄຕຂ” (ພາສາອັງກິດ: Faculty of Information Technology ຂຽນຫຍໍ້ວ່າ: “FIT”) ເປັນສູນການສຶກສາຫາຄວາມຮູ້ດ້ານວິທະຍາສາດເຕັກໂນໂລຊີ ແລະ ຂໍ້ມູນຂ່າວສານ ເຊິ່ງ ຢູ່ພາຍໃນກົງຈັກການຈັດຕັ້ງ ຂອງ ມະຫາວິທະຍາໄລສະຫວັນນະເຂດ ແລະ ໃຕ້ການຊີ້ນຳ ຂອງ ທ່ານອະທິການບໍດີ ມະຫາວິທະຍາ​ໄລ​ສະຫວັນ​ນະ​ເຂດ. ມີພາລະບົດບາດຈັດຕັ້ງການຮຽນ-ການສອນເພື່ອກໍ່ສ້າງນັກວິຊາການ, ນັກຄົ້ນຄວ້າ ​ແລະ ນັກວິທະຍາສາດດ້ານວິຊາເຕັກໂນໂລຊີ ແລະ ຂໍ້ມູນຂ່າວສານ. ພ້ອມນັ້ນກໍຍັງໃຫ້ບໍລິການດ້ານວິຊາການແກ່ສັງຄົມ.

ພາກວິຊາ

ຄະນະເຕັກໂນໂລຊີຂໍ້ມູນຂ່າວສານປະກອບດ້ວຍ 3 ພາກວິຊາຄື: ພາກວິຊາເຕັກໂນໂລຊີຂໍ້ມູນຂ່າວສານ, ພາກວິຊາເຕັກໂນໂລຊີສື່ປະສົມ-ພາບເຄື່ອນໄຫວ ແລະ ພາກວິຊາເຕັກໂນໂລຊີເຄືອຂ່າຍ

ພາກວິຊາເຕັກໂນໂລຊີຂໍ້ມູນຂ່າວສານ

ປະກອບມີ 1 ສາຂາວິຊາຄື:

ສາຂາ ເຕັກໂນໂລຊີຂໍ້ມູນຂ່າວສານ

ສ້າງນັກສຶກສາ ໃຫ້ມີຄວາມສາມາດ ໃນການພັດທະນາ ໂປຣແກຣມ , ພັດທະນາເວັບໄຊທ’, ນັກວິຊາການ ຄອມພິວເຕີ, ອອກແບບລະບົບຖານຂໍ້ມູນ , ຜູ້ເບິ່ງແຍງລະບົບເຄືອຂ່າຍ ຄອມພິວເຕີ ແລະ ຜູ້ປະກອບການ ດ້ານໄອທີ.

ພາກວິຊາເຕັກໂນໂລຊີສື່ປະສົມ-ພາບເຄື່ອນໄຫວ

ປະກອບມີ 1 ສາຂາວິຊາຄື:

ສາຂາເຕັກໂນໂລຊີສື່ປະສົມ ແລະ ພາບເຄື່ອນໄຫວ

ສ້າງນັກສຶກສາ ໃຫ້ມີຄວາມຮູ້ທາງທິດສະດີ ແລະ ພາກປະຕິບັດໃນການອອກແບບ ແລະ ສ້າງສັນສື່ ມັນຕິມີເດຍ ແລະ ສ້າງພາບເຄື່ອນໄຫວປະເພດຕ່າງໆ, ຜະລິດສື່ມັນຕິມີເດຍ ການພັດທະນາ ແລະ ອອກແບບ ເວັບໄຊທ໌ນັກວິຊາການ ຄອມພິວເຕີ, ອອກແບບ ກຣາຟິກ, ການສ້າງ​ພາບ​ເຄື່ອນ​ໄຫວ 2 ມິ​ຕິ, 3 ມິ​ຕິ.

ພາກວິຊາເຕັກໂນໂລຊີເຄືອຂ່າຍ

ປະກອບມີ 1 ສາຂາວິຊາຄື:

ສາຂາ ເຕັກໂນໂລຊີເຄືອຂ່າຍ

ສ້າງນັກວິຊາການດ້ານເຕັກໂນໂລຊີຂໍ້ມູນຂ່າວສານ ໃຫ້ມີຄວາມຮູ້, ຄວາມສາມດໃນການນຳໃຊ້ເຂົ້າໃນຊີວິດປະຈຳວັນ, ຄວາມຊຳນານໃນອອກແບບລະບົບເຄືອຂ່າຍຄອມພິວເຕີ, ລະບົບຖານຂໍ້ມູນຂັ້ນສູງ, ການພັດທະນາໂປຣແກຣມ, ການສ້າງເວັບໄຊ, ເນັດເວີກລະດັບອົງກອນ, ສຳນັກງານ ແລະ ທ້ອງຖິ່ນ

ຄະນະວິສະວະກຳສາດ

ວິສະວະກຳໄຟຟ້າ

ເນັ້ນສ້າງນັກວິຊາການ ໃນຂະແໜງການວິສະວະກໍາກົນຈັກທີ່ມີຄຸນນະພາບ ໃນວຽກງານການຄຸ້ມຄອງ – ບໍລິ ຫານ, ການວາງແຜນການຜະລິດ, ການອອກແບບ, ການນໍາໃຊ້ໃນວຽກງານວິສະວະກໍາກົນຈັກ, ສາມາດເຮັດວຽກຢູ່ກັບໂຮງງານກົນຈັກຕ່າງໆ ແລະ ອົງການຈັດຕັ້ງຕ່າງໆທັງພາຍໃນ ແລະ ສາກົນ.

ວິສະວະກຳຂົນສົ່ງ

ສ້າງນັກສຶກສາໃຫ້ເປັນນັກວິຊາການ ທີ່ມີຄວາມຮູ້ – ຄວາມສາມາດໃນດ້ານການວາງແຜນ, ອອກແບບການກກໍ່ສ້າງ ແລະ ປະເມີນຄວາມຕ້ອງການດ້ານການຂົນສົ່ງການວິເຄາະ ແລະ ພັດທະນາຂະບວນການຂົນສົ່ງມວນຊົນ ຫຼັງຈາກຮຽນຈົບຫຼັກສູດແລ້ວສາມາດເຮັດວຽກຢູ່ກັບ ອົງການຈັດຕັ້ງຕ່າງໆທັງພາຍໃນ ແລະ ສາກົນທີ່ກ່ຽວຂ້ອງກັບການຂົນສົ່ງ

[accordions id=’863′]