ເຝິກອົບຮົມລະບົບການຄວບຄຸມ PLC ຈັດໂດຍ ມະຫາວິທະຍາໄລຣູດສ໌ ປະເທດບູນກາລີ

ASEAN FACTORI 4.0

ເຝິກອົບຮົມລະບົບການຄວບຄຸມ PLC ຈັດໂດຍ ມະຫາວິທະຍາໄລຣູດສ໌ ປະເທດບູນກາລີ

Training Bulgaria-onlineASEAN FACTORI 4-LaoVersion

 

Follow us

https://asean-factori-erasmus-project.com/

ASEAN FACTORI 4.0 Eramus + project

https://www.facebook.com/SKU-Asean-Factori-40-104060078464022/?ref=pages_you_manage

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *